Salgs og leveringsbetingelser

Salgs- &
Leveringsbetingelser

YellowTec Salgs- & Leveringsbetingelser

1. Tilbud/ordrebekræftelse
Når tilbud er accepteret af køber, fremsender YellowTec en skriftlig ordrebekræftelse. Køber skal sikre sig, at ordrebekræftelsen er i overensstemmelse med tilbuddet. Er dette ikke tilfældet, skal køber straks kontakte YellowTec omkring dette.

Tilbud fra YellowTec, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er YellowTec i hænde senest 4 uger fra tilbuddets datering.

2. Ydelsen
YellowTec’s ydelse fremgår af ordrebekræftelsen.

3. Levering og installation
Levering sker AB lager, medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen.

4. Pris
Den anførte pris er ekskl. moms medmindre andet fremgår af tilbud/aftale. Udskydes leveringstidspunktet på købers foranledning, forbeholder Yellowtec sig ret til at regulere den aftalte pris.

5. Betalingsbetingelser
For privatkunder betales 50% ved ordre / Bestilling og 50% ved levering.

For erhvervskunder forhandles betalingsbetingelser ved projektering og ordreafgivelse.

6. Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til det leverede udstyr med tilhørende installationer overgår først til køber, når dette er fuldt betalt. Inden da kan køber ikke sælge, pantsætte, udleje eller på lignende måde disponere over udstyret.

Køber bærer fra leveringstidspunktet risikoen for enhver beskadigelse af det leverede udstyr.

7. Misligholdelse
Betales fremsendte fakturaer ikke rettidigt, er YellowTec berettiget til i overensstemmelse med reglerne i lov om køb på kredit at forlange fordringen indfriet straks og i modsat fald via fogedretten at tilbagetage det leverede og installerede udstyr.

8. Leveringstid
Leveringstidspunktet aftales nærmere mellem køber og YellowTec.

9. Ansvarsbegrænsning
YellowTec er i intet tilfælde ansvarlig for købers indirekte skader og tab så som driftstab, tidstab, tabt avance eller andre lignende tab.

YellowTec er i intet tilfælde ansvarlig over forbrug og afgifter der opkræves af andre

YellowTec’s ansvar kan aldrig overstige kr. 100.000,- pr. skadebegivenhed.

10. Reklamation og undersøgelsespligt
Det påhviler køber at foretage en grundig undersøgelse af produkternes funktionsdygtighed umiddelbart efter levering og installering. Køber skal omgående reklamere over eventuelle mangler, der konstateres efter en sådan undersøgelse, og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne eller burde konstateres herved. Det samme gælder, hvis køber undlader at reklamere omgående over senere konstaterede mangler.

Ved levering af tagsten skal køber acceptere, at op til 3% af tagstenene kan være blevet skadet under transport.
Små afskalninger i engoberingsoverfladen er ikke en skade

11. Garanti
Til privatkunder ydes generelt 24 måneders reklamationsret jf. købeloven. Herudover er der de garantier producenten yder, der fremgår af de enkelte produkter.

Til erhvervskunder ydes generelt 12 måneders reklamationsret jf. købeloven. Herudover er der de garantier producenten yder, der fremgår af de enkelte produkter.

12. Tvister
Enhver uoverensstemmelse afgøres endelig og med bindende virkning efter dansk rets regler ved domstolene i København. Der opretholdes fuld gensidig fortrolighed mellem parterne omkring uoverensstemmelser og tvistigheder